Realizácia projektu s podporou EÚ: Rekonštrukcia výrobných priestorov – objekt SO 04

V priebehu roka 2015 sme realizovali projekt s názvom "Rekonštrukcia výrobných priestorov - objekt SO 04"

UNIMONT-VMS

"Rekonštrukcia výrobných priestorov – objekt SO 04“

Prijímateľ: UNIMONT-VMS, s.r.o.
Výška fin. príspevku: 115 777,69 EUR
Začatie projektu: 12.08.2015
Ukončenie projektu: 30.11.2015


Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Celková výška nenávratného finančného príspevku predstavovala 115 777,69 EUR.

Cieľom realizácie aktivít projektu bola energetická úspora predmetnej haly cestou zateplenia strechy , obvodových konštrukcií a výmeny okien, ako aj zlepšenia pracovných podmienok pracovníkov. Realizáciou aktivít projektu sa dosiahlo zníženie energetickej náročnosti výroby a zvýšenie konkurencieschopnosť spoločnosti.

www.economy.gov.sk

 

UNIMONT-VMS