Kvalita, tradícia
a flexibilita od roku 1989
Kvalita, tradícia
a flexibilita od roku 1989

Európska únia

 

UNIMONT-VMS

„Európsky fond regionálneho rozvoja“

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

 

Spoločnosť UNIMONT – VMS, s.r.o. realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v obstaraní vertikálneho troj-osového portálového CNC frézovacieho centra s pevným stolom vrátane príslušenstva.

 

Názov projektu

 

Zavedenie inovácie výrobného procesu v spoločnosti UNIMONT – VMS, s.r.o.

 

Hlavný cieľ projektu

Rast konkurencieschopnosti spoločnosti zavedením novej technológie do výroby a vytvorením pracovných miest

 

 

Operačný program Výskum a Inovácie - www.opvai.sk

 

 

Riadiaci orgán OP VaI

www.minedu.sk

 

Webové sídlo SO

www.mhsr.sk

 

Webové sídlo CKO

www.partnerskadohoda.gov.sk